dilluns, 2 de maig del 2011

Dijous 7 i dimarts 12 d'Abril de 2011: La primera entrevista amb les famíliesAquests dies, hem estat treballant a l'assignatura de socioemocional les primeres entrevistes que realitzen les mestres amb les famílies. Després de veure el power point "L'entrevista amb els pares", hem treballat les següents fitxes sobre quins serien els aspectes més importants a tenir en compte en una primera entrevista:

FITXA 6: Com preparar-se per la primera entrevista amb les famílies?

- Prestar atenció al bon clima de l'encontre. És important propiciar un encontre tranquil en el que predomini la reciprocitat. En aquest sentit, és convenient no abusar dels formalismes, perquè les famílies podrien percebre'ls com distanciament. Les famílies han de reconèixer professionalitat i disponibilitat en els educadors al final de l'encontre.

- No totes les preguntes són útils: és necessari determinar una graduació del que és més important, i preguntar només el que serveix (i la persona interlocutora ha de tenir aquesta sensació).

- Evitar qualsevol forma d'intromissió: quan més respectada es senti la persona entrevistada, més disposada estirà a respondre.

- Crear una situació d'intercanvi en la que no només es rebi informació, sinó que també s'ofereixi.

- No preguntar tot d'entrada: existeix un temps per a cada pregunta i un temps per a cada resposta; així doncs, no és oportú pensar en una única entrevista, sinó en més d'una.

- Deixar-se dur per la improvisació o, pel contrairi, tenir tot rígidament organitzat: el millor és comptar amb un esquema que pugui seguir-se.Entre els diferents punt considero que aquell aspecte més important que s'hauria de tenir en compte per sobre els altres en una primera entrevista seria el primer, ja que és aquell en que prima la relació per damunt d'altres aspectes com pot ser la informació extreta.

Segons el meu parer, allò que prima en una primera entrevista amb els pares, és crear un vincle afectiu i una relació de confiança i seguretat, ja que la informació és un aspecte que de totes formes ja tindrem en un futur o en una pròxima entrevista. Per tant, en aquesta primera entrevista, el mestre ha de transmetre la sensació a les famílies que estarà per elles, que serà accessible, comprensible i sensible a les seves necessitats.


FITXA 7: Esquema d'entrevista amb les famílies abans del primer encontre.

Aquesta fitxa és un qüestionari que presenta un seguit de possibles preguntes per realitzar a les famílies. Es tracta que seleccionem les cinc que considerem més importants. Aquestes són les que he assenyalat jo.

Dades relatives a les famílies:
- Té germans/es?

Dades relatives al nen/a
- Observacions útils (té alergies, problemes de salut)

Sommni:
- Hábits

Altres dades:
- Preferències particulars
- Pors o angoixes particulars

Relacions:
- Relacions amb els altres componenets de la famíliaFinalment, destacar que haurem de tenir en compte que les preguntes no es faran de manera mecànica com si estiguessim responent a un qüestionari, encara que ho estem fent. Hem de transmetre als pares la sensació que ens interessa els aspectes més personals del seu fill per poder-lo ajudar allà on té alguna mancança i per conèixer allò que més li convé. No hem d'oblidar que les persones que més conèixen als fills són els seus pares.

Per tant, tractarem d'evitar preguntes tancades que es responguin amb un sí o un no, i farem preguntes obertes perquè s'esplaïn i es sentin escoltats. També tractarem de plantejar les preguntes perquè no paregui un qüestionari rutinari. Així per exmple per demanar els hàbits usuals del seu fill no li demanarem quantes hores passa davant la tele, sinó que li demanarem "com és un dia normal en la vida del seu fill?". Per últim, tenir en compte que hem de tractar de formular preguntes que donin cabuda a respondre de manera positiva perquè no es sentin cohibits o que ho estan fent malament amb el seu fill, ans al contrari, hem d'empatitzar amb ells. Així per exemple, no els preguntarem quantes hores dediquen al seu fill, sinó per exemple "així doncs, el treball us deu absorbir molt i no podeu pasar tot el temps que volguéssiu amb el vostre fill, no?"


A la següent classe, vam continuar amb el tema de les entrevistes, i vam fer un role playing on vam simular una entrevista en la que Sílvia va fer de mestra i Ana marina de mare agoixada per l'adaptació del seu fill a la nova escola. La gravació és la següent:

Primera part:Segona part:

A continuació, vam fer el següent analàsis sobre el discurs de la mestra, i aquestes són les conclusions que vam extreure de l'observació:

Graella Full Obs_rol Playing_NievesTobaruela


AMPLIANT L'HORITZÓ...

A continuació mostraré dos articles que vam treballar el semestre passat a l'assignatura d'Estratègies d'Intervenció Educativa sobre la importància de crear un vincle afectiu amb les famílies i la seva col·laboració en el tasca comuna d'educar als infants. Aquests són els següents:

- Relaciones con las famílias:

Aquest articles és molt interessant, perquè tracta aspectes com ara les diferents composicions familiars, estils educatius, la col·laboració de les famílies en el projecte educatiu del centre i les dificultats i desencontres que hi solen haver. Un aspecte que m'ha cridat molt l'anteció de l'articles, és que exposa que els professionals de l'educació es queixen perquè diuen que les famílies no hi participen; però s'obliden que sovint el problema rau en que no fan allò que ells volen. Hem de tenir en compte que la col·laboració suposa un donar i rebre amb igualtat de condicions i que tots tenen alguna cosa a dir.

Altres aspectes que tracta la lectura, és la distància professional que ha de tenir un mestre així com les fronteres del seu rol. També parla de les activitats amb les famílies, del contacte quotidià i un altre aspecte que va relacionat amb el tema que avui exposo; les entrevistes amb les famílies. Aquesta lectura, exposa una guía per a l'autoavaluació de les entrevistes amb els pares que ens pot ajudar molt a veure quins aspectes són els important a tenir en compte.

Finalment, destacar un darrer punt molt interessant i és que aquest article exposa un seguit de punts a tenir en compte per a que la implicació de les famílies en el aula funcionin.

Relaciones Con Las Familias


- Vincle entre famílies i professionals:

Aquest article, comença reflexionant sobre quina escola volem o com volem viure a l'escola infantil per llavors incloure als diferents agents que formen part del sistema educatiu; mestres, famílies, alumnes. D'aquesta manera, dóna una sèrie d'eines per traballar l'establiment dels vincles afectius entre tots ells.

Vincles Entre Familias y Profesionals.m.blasi

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada