dimecres, 4 de maig del 2011

Dimarts 3 i dijous 5 de Maig de 2011: Les necessitats de la infància: on queden els aspectes positius de la naturalesa humana?Avui a l’assignatura d’educació socioemocional, hem treballat les necessitats de la infància.

En un primer moment, hem vist un power point sobre les necessitats de la infància. Aquest parla sobre la importància de partir del bon tracte en front del mal tracte perquè només així, serem realment conscients d’allò que necessita l’infant. D’aquesta manera, afirma que som les persones (familiars, amics, mestres) els que han de parlar amb els infants sobre el sentit i significat de la vida, perquè sinó ho fan els mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa) mostrant només els aspectes que són notícia; salsa rosa, guerres, morts, perillositat, individualisme, etc.

Però, la pregunta és: on queden els aspectes positius de l’espècie humana?. Segons el meu parer, la naturalesa humana té molts d’aspectes positius; bondat, humanitat, solidaritat, etc. però aquest queden amagats baix el pensament generalitzat de: ens hem de defendre, l’altre és perillós, el món és hostil, etc.

Per tant, cal treballar les necessitat de la infància a patir dels aspectes positius d’aquesta per tal d’engrandir les millors possibilitats humanes.


A continuació, hem vist un quadre sobre les necessitats de caràcter fisicobiològic, les necessitats cognitives i un darrer sobre les necessitats emcionals i socials de l'autor Fèlix Lòpez.

Aquest quadre, fa un anàlisi esquemàtic de les diferets necessitat segons si està en una situació de prevenció o de risc.

Aquest és el següent:

2011_05_02_12_37_08


Un altre document que vam veure, és un power point de l’autora Pilar Fuster a càrrec del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya titulat Curs de pilotatge d’educació i promoció de la salut d’infants i joves: benestar emocional”.
Aquest document power point és molt interessant, ja que tracta el benestar emocional com a base per garantir un estil de vida saludable. Els autors, defineixen el benestar emocional com l’estat intern d’una persona en vers el seu estat anímic tant a nivell interpersonal com intrapersonal.

Una de les frases que més m’ha agradat i que, a més a més, la tinc present en la descripció del meu perfil d’aquest bloc, és la següent: “si no fas allò que t’agrada, estima allò que fas”.

A més a més, aquest powe point, tracta el benestar emocional als diferents currículums; infantil, primària i secundària. En quant al Currículum d'Educació Infatil, podem dir que tenen com a objectius la identificació i expressió de les emocions bàsiques.

Per últim, fan menció de tots els agents i àmbits d’actuació per poder arribar a aquest benestar emocional. Aquest àmbits són els alumnes, els pares, els mestres i l’entorn.

Finalment, m’agradaria destacar la darrera frase què és la següent:

Per tot això... hem de veure que allò que fem té sentit. I que no farem res que no vulguem entre tots.

No tenim a les nostres mans les solucions per a tots els reptes, però davant els nostres reptes tenim les nostres mans”.

Aquí teniu vídeo:

BENESTAR EMOCIONAL
View more presentations from mvida246


Un altre aspecte que vam treballar, va ser sobre com reflecteix el Currículum d'Educació Infantil de les Illes Balears el benestar emocionals dels més petits.

Un dels fragments més destacats que fa referència a la importància de l'establiment dels vincles afectius, és el següent:

"En aquesta etapa, l’establiment de vincles d’afecte entre els infants i amb els adults és condició indispensable per afavorir l’aprenentatge. Les relacions empàtiques amb els infants (adequant el to de veu i el llenguatge gestual) i entre ells, l’atenció de les necessitats bàsiques vinculades a la seva seguretat física i afectiva i el clima acollidor i de diàleg, estimulador, de seguretat i respecte, permeten a l’infant confiar en les seves possibilitats i adquirir una imatge positiva de si mateix, alhora que contribueixen a l’adquisició de valors i a la prevenció i resolució de conflictes. La qualitat del procés d’ensenyament - aprenentatge a l’educació infantil passa per la qualitat de les relacions que s’hi estableixen".


Per últim, vam veure un altre document power point titulat "Dimensions de l'Educació Emocional: neurofiseològica, comportamental i cognitiva".

Envers aquest, m'agradaria destacar la importància que, d'esde l'escola, s'ensenyi a gestionar i regular els propis sentimets i emocions (alegria, tristesa, por, ràbia, etc.), a desenvolupar l'autoconcepte i autoestima, a relacionar-se amb un mateix i els altres, a adquirir habilitats per comunicar-se de manera assertiva i a proporcionar estratègis de resolució de conflictes.

Aquí teniu el vídeo:

E Emocional Tutoria I Teatre
View more presentations from Nuria Alart


AMPLIANT L'HORITZÓ...

- Lectura reflexiva de l'article: "Las necesidades durante la infancia: una propuesta funcional" de Fèlix Lòpez.

En aquest article, l’autor Félix López, aborda tot el tema de les necessitats infantils no a través del maltracte, sinó a partir del bon tracte, ja que segons ell, només així podrem saber què necessita l’infant.

D’aquesta manera, estableix quines són les diferents necessitats dels infants. Aquestes són les següents:

- Necessitats de caràcter físico-biològic com ara el fet de ser planificat, néixer en un moment adequat, alimentació saludable i variada, temperatura adequada, higiene, descans, fer activitat física, tenir protecció i cura, i estar bé en qüestió de salut.
- Necessitats mentals i culturals com ara tenir una bona estimulació sensorial, possibilitat d’explorar i conèixer la realitat física i social, adquirir un sistema de valors i normes, adquisició de sabers, i la capacitat d’interpretar el món, les persones i el sentit de la vida.
- Necessitats emocionals i afectives com ara tenir seguretat emocional, protecció, afecte i estima (vincle afectiu a partir de les interaccions privilegiades), necessitat d’una xarxa de relacions (relacions fora del nucli familiar), i necessitat d’interacció sexual.
- Necessitat de participació social com ara fer-se cada vegada més autònoms, independents i responsables de les pròpies vides.


- Lectura reflexiva de l'article "Las necesidades infantiles" de Jorge Barudy i Maryorie Dantagnan.

En aquest article, Jorge Barudy empra com a referent de les seves teories sobre les necessitats de la infància, les aportacions realitzades per l’autor Fèlix López en el seu article “Las necessidades durante la infancia: una propuesta funcional”.

És per això que, en termes generals, podem dir que Barudy proposa al igual que Félix López partir de les necessitats de la infància per detectar les situacions de maltractament. És per això que afirma: “todos los niños y niñas tienen el derecho de convivir en condiciones y contextos donde sus necesidades puedan satisfacerse”.

Finalment, cal destacar que Barudy afirma què és injust donar tota la responsabilitat a les famílies i als educadors sobre les necessitats dels infants, ja que segons ell, la societat a través de l’Estat és la que ha de garantir que aquestes condicions es propiciïn.


- Lectura reflexiva de l'article "Los buenos tratos y la resiliencia infantil en la prevención de los trastornos del comporamiento" de Jorge Barudy.

En aquest article, l'autor afirma que els responsables de garantir les necessitats de cura, protecció i educació dels infants en última instància és la societat, ja que segons ell el benestar infantil és conseqüència de l'esforç coordinat de la comunitat. A més a més, també afirma que l'escola hauria de ser una font bàsica de recolzament dels infant que hagin sofert maltractaments, així com prevenir, detectar i notificar possibles casos.

D'altra banda, cal destacar que segons l'autor la societat d'avui a través de programes de televisió i altres mitjans, transmet uns valors que afavoreixen la violència. És per això, que Barudy pretén promoure un clima afectiu i un context educatiu bassat en els bons tractes i el desenvolupament de la resiliència.

Un altre aspecte que cal tenir en compte, és què en Barudy afirma que el bon tracte o maltracte és el resultat de les experiències viscudes en la pròpia infantesa. Per tan, segons ell els bons tractes són transmesos transgeneracionalment.

Barudy empra el concepte "competències parentals" o "parentalitat social" per referir-se a la capacitat dels adults per tenir cura, protegir i educar als fills, a diferència de la "parentalitat biològica" que fa referència exclusivament a la capacitat de donar la vida a les criatures. Entre les capacitats parentals fonamentals, podem destacar les següents: la capacitat d'apegar-se als propis fills; la empatia; els models de criaça. Saber respondre a les demandes dels infants.

Finalment, Jorge Barudy proposa la capacitat resilient com a eina fonamental per afrontar i superar les adversitats de la vida. És per això, que fa servir l'expressió "parentalitat competent i resilient" per designar la capactiat dels pares no només d'assegurar la cura dels infants, sinó d'ajudar-los a fer front dels successos dolorosos. D'aquesta manera, els adults significatius per ells, els que garanteixen això, seran "vertaders tutors de resiliència".


- Lectura reflexiva de l'article "La ingración escolar como parte de un modelo de protección infantil basado en la promoción de la resiliencia", de Jorge Barudy.

En aquest article, l'autor proposa una política de protecció coherent basada en el principi de "l'interés superior del menor" que s'organitza en funció dels següents pilars: l'avaluació de les competències parentals; l'avaluació del dany dels infants víctimes de maltractaments; i la cura i l'auto-cura dels professionals que treballen en els programes de protecció infantil.

Un altre aspecte que tracta en Jorge Barudy, és la importància de fer una avaluació de les competències parentals per veure si pares que han estat maltractats tenen la capacitat de criar al seus fill garantint-los les necessitats de cura, afecte i educació que requereixen. D'aquesta manera, es contribueix a la prevenció i protecció dels infants, evitant-los així la responsabilitat i el trauma d'haver de denunciar als propis pares.

D'altra banda, l'autor destaca els següents aspectes com a factors de transtorn en l'infant com a conseqüència dels maltractaments: trastorns de l'apego; dany traumàtic; trastorns de socialització; trastorns dels processos educatius; trastorns del desenvolupament; trastorns dels processos resilients.

Finalment, Jorge Barudy destacar el paper de la integració escolar com a eina de protecció fonamental en situacions de maltractament infants, ja que poden prevenir, detectar, notificar i intervenir en aquests casos.


- Vídeo titulat "Los niños tienen derechos", UNICEF.

Aquest vídeo, tracta diferents temes o aspectes que afecten directament a la infància com ara el treball infantil, la importància de la identitat, la salut, la família, la protecció durant la guerra, l'autoexpressió i l'escola, entre d'altres. D'aquesta manera, preten reivindicar les necessitats i els drets de tots els infants. A més a més, les imatges són molt impactants i directes la qual cosa li dóna un semblant molt emotiu que fa captar més i millor l'atenció dels espectadors.

Aquí teniu el vídeo, espero que us agradi!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada